روانشناسی تربیتی چیست؟

روانشناسی تربیتی چیست؟
فیلم و فایل صوتی آموزشی روانشناسی رایگان و مشاوره


روانشناسی تربیتی چیست:تعریف روانشناسی تربیتی به آن چیزی که روانشناسان در رابطه با تعلیم و تربیت بیان کرده‌اند.

تعریف رایج نمی باشد و فردی به چنین تعریفی از روانشناسی تربیتی نرسیده است.

ولی با این وجود این یکی از چند تعریف محتمل میباشد و اهمیت چنین تعریفی در آگاهی یافتن در نظراتی می‌باشد.

که در زمان تاریخ از زمان فیلسوفان یونان تا زمان حال در رابطه با این مسئله بازگو شده و دارای اثر های عملی می باشد .

که بر روی کار معلمان و همینطور متخصصان تربیتی  اثر گذاشته است به طور مثال می توان  بعضی از روانشناسان بیان کرده‌اند.

روانشناسی تربیتی چیست؟

روانشناسی تربیتی چیست؟

که ذهن انسان از توانایی ها و استعدادهای مجزا و دارای استقلال از همدیگر مانند:

استدلال و همین طور اراده و قضاوت کردن تشکیل شده است.روانشناسی تربیتی چیست؟

درس هایی مانند ریاضی و هندسه و منطق و موارد درسی دیگر از این قبیل می‌تواند.

این قوای ذهنی را به تقویت کردن بپردازد. به کار بستن و یا اعمال اصول نظریه ها .

و همینطور یافته های تحقیقی دانش روانشناسی در شرایط های تربیتی دوم این تعریف از روانشناسی تربیتی می باشد .

افرادی که این تعریف را قبول کرده‌اند روانشناسی تربیتی را از شاخه ای از علم روانشناسی می‌دانند.

و روانشناسی تربیتی قسمتی از مجموعه عظیمی می باشد .

محتوای روانشناسی تربیتی

 • که به صورت کلی محتوای روانشناسی را در ارتباط با مطالعه علمی رفتار تشکیل خواهد داد .
 • که با آن که در این تعریف عمل و کاربرد بیشترین نقش را به ایفا کردن می‌پردازد .
 • ولی طرفدار های این نظر نقشه تحقیقی روانشناسی تربیتی را منکر نمی‌شود.
 • و ضمن آن که تحقیقات او را در رابطه با روانشناسی می‌دانند پیشنهاد می‌کنند.
 • از مسیری که روانشناس می‌رود به این معنی می باشد که قبل از انجام دادن.
 • هرگونه تحقیق و پژوهش به بعضی از معیارهای زیر که در رابطه با مطالعه علمی دارای ارزش می باشد توجه کنند.

معیار غیر اخلاقی بودن علم:

 • علم نه اخلاقی می باشد و نه ضد اخلاقی بلکه غیر اخلاقی می باشد.
 • و معلم در پژوهش علمی نباید این انتظار را دارا باشد.
 • که بتواند به این سوال که خوب چه چیزی میباشد و بد چه چیزی می باشد.
 • پاسخ بدهد به عبارت روشن‌تر علم با ارزش بیگانه می باشد.
روانشناسی مشاوره چیست؟

معیار دقت کردن و احتیاط:

 •  فرضیه ها باید به صورت دقیق بازگو شود و اطلاعات با دقت و احتیاج به جمع‌آوری کردند.
 • و همین طور تعبیر و تفسیر و در آخر تعمیم با دقت و احتیاط هر چه بیشتر انجام شود.

 معیار شکاک بودن و انتقاد پذیری

فرد عالم به نتیجه‌های بررسی‌ها و پژوهش‌های خود و اطرافیان همیشه با شک می نگرد.

و هرگز از آنها به طور حقیقت و غیرقابل خدشه یاد نخواهد کرد و نتیجه گیری تحقیق.

و بررسی خود را به صورت امور توصیه می‌کند و حاضر می باشد .روانشناسی تربیتی چیست؟

که در برابر اعتقاد ها و ایرادهای وارد در نظر های خود به تجدید نظر کردن بپردازد.

تعریف های روانشناسی تربیتی به افزایش پیدا کردن کیفیت تدریس و  همینطور یاد گرفتن

در آموزشگاهها تعریف سوم می باشد که به آن اشاره خواهد شد .

و در مجموع از دیگر تعریف و رساتر و قابل دفاعتر خواهد بود.

تعلیم و تربیت و روانشناسی

که شامل موارد زیر می شود:

 •  روانشناسی تربیتی شاخه ای می باشد از تعلیم و تربیت و روانشناسی.
 • روانشناسی تربیتی مطالعه کردن بر برخورد نمی باشد بلکه تغییر و تحول در برخورد است.
 • روشن می باشد که هدف اخیر جنبه فرهنگی و ارزشی دارا می باشد.
 •  روانشناسی تربیتی تنها جنبه کاربردی دارا نمی باشد.
 •  بلکه ضمن قدرت داشتن این جنبه از انجام دادن.
 • هدایت تحقیق های مغز و یا غیر کاربردی به خصوصی ناگزیر می باشد.

که یادآوری این نکته الزامی می باشد که اصول ترسیم کردن یک خط معین و باریک میان علوم محض.

و علوم کاربردی اگر غیر امکان نباشد آسان هم نمی باشد و علوم محض معمولاً دانش را برای دانش خواهد جست.

و در صورتی که هدف علوم کاربردی در به دست آوردن اطلاعات و همینطور دنبال کردن دانش توجه به تامین کردن .

احتیاج های انسانی می باشد و با آنکه بیشتر تحقیق ها در روانشناسی تربیتی از نوع دوم می باشد .

ولی تحقیقات و بررسی ها از نوع اول هم کم نمی باشد.روانشناسی تربیتی چیست؟

علوم رفتاری روانشناسی

لازم به ذکر می باشد که هیچ یک از یافته های روان شناسی و اصولاً تمام علوم رفتاری به طور مستقیم قابل اعمال .

و به کار گرفتن در مسئله های آموزشی و تربیتی نمی باشند و تعمیم های آن قادر به برطرف کردن مسئله های معلمان نمی باشد .

تست سنجش اعتیاد به کار

به طور مثال روانشناس به صورت کلی از یادگیری بحث خواهد کرد و اینکه به چه صورت این پدیده در موجود زنده به وقوع بپیوندد.

و چنین بحثی در آخر به ارائه دادن قواعد و قوانینی به صورت کلی در  قالب نظریه های یادگیری منجر خواهد شد.

که به هر صورت نه مورد علاقه معلم می باشد و نه آنکه مستقیما قابل برطرف کردن مسئله های آموزشی خواهد بود.

و معلم اگر به نظریه های یادگیری دارای علاقه باشد از زاویه ارتباطی می باشد .

که این نظریه ها و مسئله های آموزش و تدریس دارند .روانشناسی تربیتی چیست؟

علاقه به اموزش تربیتی

 •  به عبارتی دیگر علاقه داشتن معلم کمتر به دین امر معطوف می باشد که یادگیری به چه صورت رخ می‌دهد.
 • تا کشف این مطلب که به چه صورت می توان یادگیری ماده به خصوصی را در اشخاص به خصوص که دارای علاقه.
 • توانایی ها و مرحله های سنی دارای فرق می باشد که  بتوان بر کیفیت آنها اضافه کرد و روشن می باشد.
 • که نظریه های یادگیری به این مشکل ناظر نمی باشند .
 • معلم و یا روانشناسی تربیتی باید به آن فکر کند و راهکار مطلوب را به دست آورد.

روانشناسی تربیتی چیست؟1

یادگیری روانشناسی تربیتی

موضوع روانشناسی تربیتی تدریس کردن و یادگیری می باشد و مبحث های این رشته از معرفت مستقیم.

و یا غیر مستقیم به صورت کلی بر محور این دو مفهوم دور خواهد زد و مقدم دانستن تدریس کردن.

و یادگیری در تعریف مزبور تصادفی نمی باشد به دلیل اینکه صرف‌نظر کردن از اینکه این دو الزامی نمی باشند.

ولی در آموزشگاه همیشه اولین مقدم تر از دومین می باشد. روانشناسی در زمان گذشته اثرهای پر اهمیت.

و ارزنده در رابطه با تعلیم و تربیت دارا بوده است.روانشناسی تربیتی چیست؟

و این اثر ها هرگز در ارتباط با مکتب های بخصوصی از مکتب های متنوع روانشناسی نمی باشد.

بکاربردن آزمون های هوشی 

 • برای این امر مثال هایی موجود می باشد که شامل موارد زیر خواهد شد:
 • آزمون های هوشی بیشتر از هر ابزار و یا وسیله دیگری توجه مسئول های تربیتی را به فرق های شخصی معطوف کرده است.
 • و  به آن جهت داده‌اند که در این رابطه فکری انجام دهند و به فکر چاره ای باشند .
 • که چنین توجهی باعث گروه بندی شدن کلاس ها بر اساس استعداد معلمان از یک طرف .
 • و رشد قدرت توانایی های عقلانی کودک از طرفی دیگر شده است .
 • ولی ساختن و تولید کردن آزمون های هوشی هرگز از یک مکتب بخصوص روانشناسی نبوده است .
 • و هیچ کدام از مکتبهای روانشناسی مانند رفتارگرایی و روانکاوی و جز آن ها نمی توانند این را مدعی شوند .
 • که آزمون های هوشی نتیجه قهری و یا مبتنی بر پایه های نظریه آنها بود است .
 • و بر طبق آن ایجاد شده است که رشد کردن این آزمون ها بر طبق منطق علمی.
 • و اندیشه محکم و استوار بوده است اما مکتب به خصوصی از روانشناسی به طور پشتوانه به همراه دارا نبوده اند.
فواید مربوط به تبسم و خندیدن با صدای بلند

منبع: ساینس دیلی

دروس اجباری کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

نام درستعداد واحدنام درستعداد  واحد
نظریات تربیتی و مکاتب فلسفی۲آمار استنباطی۳
نظریه های رشد۲روش تحقیق۳
روان شناسی تربیتی۲نظریه های انگیزش در آموزش و پرورش۲
سنجش و اندازه گیری۲نظریه های یادگیری کاریردی۲
نظریه و روشهای آموزش۲پایان نامه۴
تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته۲جمع۲۶

دروس اختیاری کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

نام درستعداد واحدنام درستعداد واحد
اختلالات یادگیری۲ارزشیابی اموزشی۲
راهنمایی و مشاوره۲روان سنجی۲
روان شناسی اجتماعی۲روان شناسی شخصیت پیشرفته۲
روشهای تغییر و اصلاح رفتار۲فنون ارزیابی روانی – تربیتی۲

دانشگاههایی که در رشته روانشناسی تربیتی پذیرش دانشجو دارند
بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد ۹۸

دانشگاه ارومیهدانشگاه الزهرابوعلی سینا همدان
دانشگاه بیرجنددانشگاه تبریزدانشگاه تربیت دبیر رجایی
دانشگاه تهراندانشگاه خوارزمی تهراندانشگاه سمنان
دانشگاه شهید مدنیدانشگاه شهید بهشتیدانشگاه شهید چمران
دانشگاه شیرازدانشگاه علامه طباطباییدانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه لرستاندانشگاه یزددانشگاه کاشان
دانشگاه یاسوجدانشگاه قمدانشگاه خلیج فارس
دانشگاه سیستان و بلوچستاندانشگاه شهید باهنردانشگاه مازندران
دانشگاه محقق اردبیلیدانشگاه های آزاددانشگاه های پیام نور

در صورت بررسی شرایط می توانید عضو بخش مختصصین روانشناسی ، مشاوره شوید.

تماس با مشاوران برتر کانون مشاوران ایران

  نظر خود را بنویسید

  آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.*

  فراموشی رمز عبور