افسردگی

نحوه رفتار کردن با افرادی از خانواده که دچار افسردگی شده اندخانواده درمانی

نحوه رفتار کردن با افرادی از خانواده که دچار افسردگی شده اند

در مورد برخورد با افرادی از خانواده که افسرده هستند، شناخت نوع برخوردی که باید داشته باشید و کمک هایی…
نشانه های اختلال پس از سانحهدرمان فردی

نشانه های اختلال پس از سانحه

شکی نیست که امروزه افراد از هر طبقه ی  اجتماعی ـ اقتصادی یک یا چندین حوادث را در زندگی شان