نوشته‌ها

روانشناسی چیست؟

روانشناسی چیست؟روانشناسی دانشی می باشد که به ارزیابی برخورد و رویکردهای روانی می‌پردازد.

بنابراین مانند دیگر شاخه های دانش از پایه اصول علمی به پیروی می پردازد.روانشناسی چیست؟

دانش روانشناسی

این دانش به ارزیابی برخورد عینی می باشد .روانشناسی چیست؟

و رویکرد های روانی که در رابطه با ذهنی می باشد پرداخته است.

برخورد همه ی واکنش هایی می باشد که از انسان سر می زند.

هدف های روانشناسی

هر دانشی دارای هدف می باشد که دانشمندان برای دسترسی به آن کوشش می کنند.

هدف های روانشناسی شامل:

 • 1. توصیف کردن.
 • 2. تبیین کردن .
 • 3. پرداختن به پیش بینی.
 • 4. مدیریت برخورد.

اولین هدف روانشناسی

اولین هدف روانشناسی توصیف برخورد و رویکرد روانی می باشد.

با توصیف کردن برخورد و رویکردهای روانی ما بهتر می‌شود .

بیان کرد که آیا رفتاری بهنجار یا نابهنجار محسوب می شود.

 • روانشناسان برای توصیف کردن شیوه های متفاوتی را به کار خواهند گرفت.
 • به طور مثال می‌توان از شیوه‌های مطالعه کردن موردی، هم بستگی شدن .
 •  زمینه یابی و همینطور گزارش های خود مردم اشاره کرد.

روانشناسان  نظرات خود را بر طبق جمله های  تشریحی و مفاهیم بازی  بیان می کنند.

که بر طبق فرضیه می باشد. بنابراین به کمک تشریح ما  به برخورد و رویکردهای روانی پی خواهیم برد.

تبیین روانشناسی

روانشناسان بعد از تشریح کردن  به دنبال تبیین می باشند.

ما به کمک تشریح به چگونگی برخورد و رویکردهای روانی پی خواهیم برد .

اما برای پی بردن به چرایی به تبیین احتیاج داریم.روانشناسی چیست؟

 • به کمک تشریح ما می‌توانیم در رابطه با موضوعات مختلف مثل:
 • خودکشی کردن و همین طور پرخاشگری اطلاعاتی را کسب کنیم.

پیش بینی روانشناسی

که در رابطه با برخورد و رویکردهای روانی به پیش بینی کردن می پردازیم.

مردم در موضوعات مختلف به چه صورت برخورد می کنند یا فکر می کنند.

به طور مثال بعضی از مردم اعتقاد دارند که پرخاشگری و تماشا کردن برخوردهای پرخاش گرانه احساس پرخاشگری را کم می‌کند.

اما بررسی‌های روانشناختی دیدگاه‌های مخالفی را در این رابطه دارد به طور مثال :

 • کودکی که در سن ۹ سالگی به تماشا کردن خشونت مایل می باشد.
 • در سن ۱۸ سالگی این رفتار در او افزایش پیدا خواهد کرد.

مدیریت برخورد: مهمترین هدف روانشناسی مدیریت می باشد.

ادامه مطلب