نوشته‌ها

خودکنترلی

خودکنترلی یک نوع توانایی های تفکر محسوب می شود .

که  کمک خواهد کرد که بچه ها آموزش ببینند.

احساسات در خودکنترلی

احساسات و برخوردهای شان را در رابطه با یک تصمیم گیری ایده آل به کنترل کردن بپردازند.

به علاوه به کم شدن اعمال های تکانشی و مبارزه کردن به صورت موثر با ناامید شدن کمک خواهد کرد.

به طور مثال یک کودک امکان دارد هنگام روبرو شدن با مسئله های دشوار در آزمون کنترل خود را از دست بدهد.

مدیریت اضطراب

در عوض اینکه بدون تفکر کردن  جواب بدهد می تواند به موقع اضطراب خود را مدیریت کند .

و هنگامی که به آرامش رسید شروع به تفکر کردن در رابطه با برطرف کردن این مسئله بپردازد.

خودکنترلی یک جزء حیاتی برای برخوردار شدن از رفاه اجتماعی کودک محسوب می شود .

عامل ایجاد کننده خودکنترلی

که عامل ایجاد کننده  :

 •   تصمیم گرفتن به طور صحیح .
 • مدیریت کردن احساسات.
 • سرخوردگی ها.
 • واکنش های خود را ایجاد می کنند.

این توانایی فکری از گرفته شدن تصمیمات و اقدامات نامطلوب در مواجه شدن با شرایط ها پیشگیری خواهد کرد.

توانایی خودکنترلی نوجوانان

کودکان و همین‌طور نوجوانان هایی که از توانایی خود کنترلی خوبی برخوردار می باشند می توانند:

 • در رابطه با نکته های مثبت و منفی خود به آگاهی برسند.
 • بدون این که در برابر انتقادات حالت دفاعی و عصبی را به خود بگیرند آنها را قبول می کنند.
 • حس ناکام بودن و ناامیدی در خود را مدیریت می‌کنند.
 • بدون اینکه احساس خشم و توقف شدن کار به آنها دست دهد ادامه خواهند داد.
 • این را درک خواهند کرد که برای آغاز کردن یک بازی باید به نوبت گرفتن بپردازند.
 • احتیاط ضروری برای عبور کردن از خیابان یا استفاده کردند .خودکنترلی
 • به طور صحیح از چاقو را آموزش می بینند.
 • پیش از اینکه به یک گروه اجتماعی بپیوندند  .
 • زمان کافی را صرف مطالعه کردن و شناختن آن گروه خواهند کرد.

ادامه مطلب