برخورد با فرد افسرده

نحوه رفتار کردن با افرادی از خانواده که دچار افسردگی شده اندخانواده درمانی

نحوه رفتار کردن با افرادی از خانواده که دچار افسردگی شده اند

در مورد برخورد با افرادی از خانواده که افسرده هستند، شناخت نوع برخوردی که باید داشته باشید و کمک هایی…