ژنتیک (وراثت) رفتار

ژنتیک های رفتاری که همچنین به عنوان ژنتیک های روانی شناخته می شوند، عبارت از مطالعه تاثیر ترکیبات ژنتیکی ارگانیسمی بر روی رفتار و تعامل مابین وراژت و محیط می باشند که بر روی رفتار فرد تاثیر می گذارند.

مباحث مربوط به تعیین کننده های تونایی ها و ناتوانایی های رفتاری در اغلب مواقع به عنوان مباحث “طبیعت – تربیت” مورد اشاره قرار می گیرد.


تاریخچه اولیه


رابطه مابین رفتار و عوامل ژنتیکی یا وراثت برای اولین بار به مطالعه یک دانشمند انگلیسی به اسم سر فرانسیس گالتون (Sir Francis Galton) (1822-1911) بر می گردد که برای اولین بار عبارت “طبیعت و تربیت” را مصطلح کرد.

گالتون خانواده های یک سری افراد مشهور را مورد مطالعه قرار داد و همانند پسر عموی خودش، چارلز داروین (Charles Darwin) به این نتیجه رسید که قدرت های ذهنی در خانواده ها شکل می گیرند.

گالتون اولین فردی بود که در مطالعات ژنتیکی خودش از دوقلوها استفاده کرد و پایه گذار تعداد زیادی از روش های آماری بود که حتی در حال حاضر هم مورد استفاده قرار می گیرند.

اولین مطالعه مربوط به ژنتیک رفتاری انسان در مورد هوش و بیماری روانی برای اولین بار در دهه 1920 صورت گرفت؛ در این دوره محیط زیست گرایی (نظریه ای که بیان می دارد رفتار در نتیجه یک سری عوامل غیرژنتیکی صورت می گیرد.

دقیقا مشابه تجربیات مختلف دوران کودکی) محبوب بود و بعد از این دوره بود که سوء استفاده دولت نازی آلمان از علم ژنتیک باعث شد که اثر ارثی به یک مفهوم زشت و نامناسبی تبدیل شود.

هر چند که در دهه های بعدی مطالعات ژنتیکی بر روی رفتار انسانی همچنان ادامه داشت، ولی در دهه 1970 یک دیدگاه متوازن در حوزه روان پزشکی مسلط شد که اهمیت طبیعت و همچنین تربیت را تایید می کرد.

در حوزه روان شناسی این اصلاحات در دهه 1980 صورت گرفت.

امروزه اکثر مطالعات مربوط به ژنتیک رفتاری بر روی شناسایی ژن های خاصی متمرکز است که بر روی ابعاد رفتاری (همانند شخصیت و هوش) و اختلالات (همانند اوتیسم، فزون کاری، افسردگی و اسکیزوفرنیا) تاثیر می گذارند.


روش های مطالعه


روش های ژنتیکی کمِّی برای تخمین تاثیر خالص عوامل ژنتیکی و محیطی بر روی تفاوت های فردی موجود در ویژگی های پیچیده (همانند ویژگی های رفتاری) به کار گرفته می شوند.

علاوه بر این، روش های ژنتیکی مولکولی برای شناسایی نقش ژن های خاص در تاثیرات ژنتیکی به کار گرفته می شوند. این تحقیقات هم بر روی انسان ها و هم بر روی حیوانات صورت می گیرند؛

با این وجود، مطالعاتی که از مدل های حیوانی استفاده می کنند در مقایسه با مطالعات صورت گرفته بر روی انسان اطلاعات دقیق تری را به دست می دهند، چرا که ژن ها و محیط ها به راحتی در محیط آزمایشگاهی قابل کنترل و دستکاری هستند.

ژنتیک (وراثت) رفتار


در نتیجه جفت گیری حیوانات هم نژاد در طول چندین نسل، تقریبا یک نژاد خالصی به دست می آید که در نتیجه آن تمامی نسل ها از نظر ژنتیکی شباهت بسیار بالایی به یکدیگر پیدا می کنند.

از طریق مقایسه رفتار نژادهای مختلف که در یک محیط آزمایشگاهی مشابه و یکسان قرار می گیرند می توان تاثیر عوامل ژنتیکی را بر روی رفتار مورد بررسی قرار داد.

یک روش دیگری که به عنوان تخم کشی انتخابی (Selective Breeding) نامیده می شود، از طریق تولید کردن حدهای بالایی و پایین از ویژگی مربوط نسل های متفاوت، درگیری ژنتیکی را مورد ارزیابی قرار می دهد.

هر دو این روش ها بر روی انواع گسترده ای از رفتارهای حیوانی اعمال شده اند (به خصوص واکنش های یادگیری و رفتاری مربوط به سگ ها)، و این مطالعات نشانگر این مسئله بوده اند که ژن ها تاثیر گسترده ای بر روی رفتار دارند.


به دلیل اینکه ژن ها و محیط های گونه های انسانی قابل دستکاری نمی باشند، دو روش شبه آزمایشی برای بررسی تاثیر ژنتیک بر روی تفاوت های رفتاری موجود در ویژگی های پیچیده (همانند رفتار) به کار گرفته می شوند.

روش دوقلو بر مبنای حادثه طبیعی می باشد که منجر به ایجاد دوقلوهای یکسان (یک تخمی، MZ) یا دوقلوهای مشابه (دو تخمکی، DZ) می شود.

دوقلوهای MZ مشابه تولید مثل غیرجنسی می باشند که از نظر ژنتیکی با یکدیگر مشابه هستند، چرا که هر دو آنها از یک تخم لقاح شده به دست می آیند.

از طرف دیگر دوقلوهای DZ از دو تخمی به دست می آیند که در زمان مشابهی لقاح می شوند.

دوقلوهای DZ همانند سایر برادران و خواهران و مشابه دوقلوهای MZ، از نظر ژنتیکی 50% با یکدیگر شباهت دارند.

در صورتی که تغییرپذیری رفتاری از طریق عوامل محیطی ایجاد شود، دو قلوهای DZ همانند دوقلوهای MZ دارای ویژگی های رفتاری مشابهی خواهند بود، چرا که هر دو مورد از دوقلوها تحت سرپرستی والدین یکسان و در مکان و زمان یکسانی تربیت می شوند.

همچنین در صورتیکه یک رفتار تحت تاثیر عوامل ژنتیکی قرار داشته باشد، دوقلوهای DZ در مقایسه با دوقلوهای MZ شباهت کمتری با یکدیگر خواهند داشت.

برای مثال در مورد اسکیزوفرنیا (schizophrenia)، همگامی (ریسک مربوط به مبتلا شدن یکی از دوقلوها به اسکیزوفرنیا در صورت مبتلا بودن قل دیگر به این اختلال) برای دوقلوهای MZ برابر با 45 درصد و در مورد دوقلوهای DZ برابر با 15 درصد می باشد.

در صورتیکه هوش افراد با استفاده از آزمون های IQ مورد بررسی قرار بگیرد، همبستگی، به عنوان یک شاخصی از شباهت (0.00 نشان دهنده عدم وجود شباهت و 1.00 نشان دهنده شباهت کامل می باشد) در مورد دوقلوهای MZ برابر با 0.85 و در مود DZ برابر با 0.60 می باشد (این نتیجه گیری در نتیجه مطالعاتی به دست آمده است که در سرتاسر جهان و بر روی بیش از 10000 جفت دوقلو صورت گرفته است).

روش دوقلو به عنوان یک ارزیابی دقیق از تاثیر ژنتیکی رفتار طرفداران زیادی دارد و اکثر محققان کارایی آن را تایید کرده اند.


روش انطباقی یک طراحی شبه آزمایشی و مبتنی بر حادثه اجتماعی می باشد که در آن کودکان از اوایل زندگی شان به دوری از والدینی بیولوژیکی (والدینی که آنها را به دنیا آورده اند) عادت می کنند و به همین دلیل تحت تاثیر طبیعت و تربیت قرار می گیرند.

به دلیل اینکه دوقلوها و روش های انطباقی تفاوت قابل توجهی با یکدیگر دارند، زمانی که نتایج به دست آمده از این دو روش به یک نتیجه گیری مشابه و متقارنی منجر شوند، اعتماد زیادی به این روش ها ایجاد خواهد شد (که معمولا چنین شرایطی پیش می آید).

یک مطالعه انطباقی قدرتمند از اسکیزوفرنیا در سال 1966 و توسط یک متخصص ژنتیک رفتاری آمریکا به اسم لئونارد هستون (Leonard Heston) نشان داد کودکانی که از ابتدای زندگی شان به دوری از مادران بیولوژیکی و مبتلا به اسیکزوفرنیای خودشان عادت کرده باشند.

وضعیتی مشابه با وضعیت کودکانی خواهند داشت که در کنار مادران بیولوژیکی و مبتلا به اسکیزوفرنیای خودشان زندگی می کنند و احتمال مبتلا شدن به اسکیزوفرنیا در هر دو گروه یکسان است (که این احتمال در هر دو گروه تقریبا برابر با 10 درصد می باشد).

یک مطالعه ای که به مدت 20 ساله و در ایالات متحده صورت گرفت (در دهه 1970 شروع شد) و در مورد هوش فرزند خوانده ها و والدین بیولوژیکی و والدین ناتنی آنها بود نشان داد که شباهت مابین فرزند خوانده ها و والدین بیولوژیکی آنها از دوره نوزادی تا بچگی و تا دوره نوجوانی افزایش می یابد ولی هیچ نوع شباهتی مابین فرزند خوانده ها و والدین ناتنی شان ایجاد نمی شود.


برخلاف تحقیقات ژنتیک مولکولی مرسوم که بر روی اختلالات محدودیتی ایجاد شده در نتیجه جهش ژنتیکی مجزا متمرکز است، تحقیقات مربوط به حوزه ژنتیک مولکولی که مبتنی بر ویژگی های رفتاری پیچیده و اختلالات رفتاری رایجی می باشد، یک روش پیچیده تری است چرا که چندین نوع ژن در این تحقیقات مورد بررسی قرار می گیرند و هر یک از این ژن ها دارای تاثیرات نسبتا محدودی می باشند.

با این وجود برخی از ژن های شناسایی شده در مدل های حیوانی منجر به افزایش شناخت از اختلالات رفتاری پیچیده در انسان شده است که برای مثال می توان به ناتوانی در خواندن، فزون کاری، اوتیسم و زوال عقل اشاره کرد.

نویسنده: Robert Plomin
ترجمه : تیم کانون مشاوران ایران

مشاور ژنتیک کیست و چه وظایفی دارد؟

مشاور ژنتیک عبارت از متخصصی هست که در آموزش ژنتیک و مشاوره، یک سری آموزش های تخصصی را پشت سر گذاشته اند تا یک سری کمک های شخصی شده را به بیماران نیازمند ارائه بدهند تا آنها بتوانند تصمیمات مناسبی را در مورد سلامت ژنتیکی خودشان بگیرند.

از طریق زیر می توانید با مشاور ژنتیک تهران ، مشاوره ژنتیک کرج ، شیراز ، اصفهان ، تبریز ، مشهد و غیره در ارتباط باشید.

امروزه بیش از 20000 مشاور ژنتیک مجاز در سطح جهان وجود دارد.

مشاور ژنتیک یک سری آموزش های پیشرفته را در ژنتیک های بالینی و مشاوره می بینند تا نتایج آزمایش ژنتیک را تفسیر کنند و بیماران را راهنمایی و حمایت کنند تا آنها به اطلاعات زیر دست پیدا کنند:

 • بیماری ها و شرایط ارثی به چه نحوی می توانند بر روی آنها و خانواده هایشان تاثیر گذار باشد.
 • خانواده و سابقه های بالینی به چه نحوی می تواند بر روی احتمال صورت گرفتن یا صورت گرفتن مجدد یک بیماری تاثیرگذار باشد.
 • کدام یک از آزمایش های ژنتیک برای شما مناسب یا نامناسب می باشند و جواب کدام یک از این آزمایش ها بیان خواهد شد و جواب کدام موارد بیان نخواهد شد.
 • به چه نحوی می توان آگاهانه ترین تصمیم ها را در رابطه با شرایط مراقبت سلامتی گرفت.

اکثر مشاور ژنتیک در کلنیک ها و بیمارستان ها کار می کنند و در اغلب مواقع با ماماها، تومور شناس ها و سایر پزشکان همکاری می کنند.

مشاور ژنتیک، همانند پزشکان، می توانند در مجموعه های گسترده ای کار کنند و خدمات مختلفی را ارائه دهند.

مشاور ژنتیک کیست و چه وظایفی دارد؟- ساختار دی ان ای

آنها می توانند یک مراقبت عمومی یا تخصصی را در یک یا چند حوزه ارائه دهند که عبارتند از:

 • پیش از تولد یا پیش از نطفه بستن – برای زنان باردار یا زنانی که می خواهند در آینده باردار شوند.
 • مربوط به امراض کودکان – برای کودکان و اعضای خانواده آنها
 • سرطان – برای بیماران سرطانی و اعضای خانواده آنها
 • قلبی – عروقی – برای بیماران دچار شده به بیماری قلبی یا سیستم گردش خون و اعضای خانواده آنها
 • عصب شناختی – برای بیماران دارای بیماری در مغز یا سیستم عصبی و اعضای خانواده آنها.
 • و سایر حوزه ها.

علاوه بر این، برخی از مشاوران ژنتیک بر روی حوزه تحقیق متمرکز می شوند، که شامل جمع آوری اطلاعاتی از قبیل اطلاعات مربوط به سابقه های خانوادگی و اطلاعات بارداری می باشد، که به محققان و مراقبت های ویژه و تخصصی مربوط به افراد دارای شرایط ژنتیکی کمک می کند.

آدرس مراکز و آزمایشگاه های ژنتیک در سایت “ای طب” مشاهده کنید.

اگر متخصص زنان و یا ژنتیک هستید ، می توانید از طریق متخصص زنان و ژنتیک خود را به دیگران معرفی کنید.

یک متخصص ژنتیک به شما و خانواده تان چه کمکی می کند

مشاوران ژنتیکی توسط متخصص ژنتیک می توانند در رابطه با سلامت ژنتیک شما و خانواده تان، یک سری کمک های شخصی مورد نیازتان را به شما ارائه بدهند.

مشاوران ژنتیک می توانند با شما – و پزشک شما – همکاری کنند تا اطلاعات ژنتیکی پچیده را کشف کنند و به شما کمک کنند که تصمیمات آگاهانه ای بگیرید.

“درمانجوها از صحبت کردن با یک فرد دیگر استفاده می کنند، این فرد نه تنها یک سری اطلاعات بالینی را در اختیار شما قرار می دهد، بلکه همچنین یک منبع همدل دیگری می باشد که اطلاعات ارائه شده توسط پزشکان و پرستاران را تکرار می کند.”

DNA molecules یک متخصص ژنتیک به شما و خانواده تان چه کمکی می کند

در حالیکه مشاوران ژنتیک عبارت از پزشکان بالینی نمی باشند

ولی یک بخشی از تیم مراقبت سلامتی هستند و با شما و متخصص ژنتیک همکاری می کنند تا موارد زیر را بشناسید:

 • ریسک های ژنتیکی شما بر مبنای سابقه خانوادگی تان
 • ریسک های ژنتیکی شما برای بیماری ها یا سرطان های خاص
 • مناسب بودن یا نبودن آزمایش ژنتیک برای شما
 • معنای نتایج آزمون های ژنتیک برای شما و خانواده تان

متخصص ژنتیک به دلیل تخصصشان در مشاوره، همچنین می توانند در حین تصمیم گیری یک حمایت عاطفی را به شما ارائه بدهند و با ارائه اطلاعات مربوط به مراقبت سلامتی کلی، توانایی شما را در طول فرآیند بهبود افزایش دهند.

منبع: مرکز National Society of Genetic Counselors مترجم : گروه تخصصی زنان و زایمان کانون مشاوران ایران