دو گانگی جنسیتی به چه معنایی است؟

1. دو گانگی جنسیتی معانی متفاوتی برای افراد مختلف دارد

اکثر افراد از عبارت دو گانگی جنسیتی به عنوان یک عبارت کلی برای هر نوع جذابیت و علاقه مربوط به دو یا چند جنسیت استفاده می کنند.

ولی در صورتیکه از یک سری افراد بپرسید که دو گانگی جنسیتی برای آنها به چه معنایی می باشد، جواب های مختلفی را از آنها دریافت خواهید کرد.

در صورتیکه فکر کنید خودتان دارای دو گانگی جنسیتی هستید، یک شخصی را بشناسید که دو گانگی جنسیتی داشته باشد یا نگران معنای دو گانگی جنسیتی باشید، این شرایط می تواندگیج کننده باشد.

بنابراین در ادامه یک سری عواملی را توضیح خواهیم داد که معنای دو گانگی جنسیتی را به صورت واقعی تعیین می کنند.

2. برخی افراد این عبارت را به عنوان عامل تقویت کننده دوتایی جنسیتی (بایناری جنسیتی) در نظر می گیرند

آیا عبارت دو گانگی جنسیتی به معنای جذابیت و علاقه به مردان و زنان می باشد؟

برخی افراد چنین برداشتی را از عبارت دو گانگی جنسیتی دارند.

این افراد جنسیت های ناپیوندی را جدا از دو گانگی جنسیتی در نظر می گیرند یا حتی افراد ترنس جندر (افرادی که جنسیت خودشان را تغییر داده اند) را کلا  از افراد دارای دو گانگی جنسیتی جدا می کنند.

در مورد برخی افراد عباراتی همانند پان سکسوال (فردی که فعالیت های جنستی مختلفی را انجام می دهد)، کوئیر (مردان همجنس گرا) و سیّال بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.

3. برخی افراد معنای گسترده تری را برای دو گانگی جنسیتی در نظر می گیرند

در گذشته عبارت دو گانگی جنسیتی برای اشاره به “مردان و زنان” بکار برده نمی شد، بلکه برای توصیف “یکسان و متفاوت” مورد استفاده قرار می گرفت (که به معنای جذابیت و علاقه به افراد دارای جنسیت مشابه و افراد دارای جنسیت متفاوت می باشد).

روبین اوچز (Robyn Ochs) یک تعریف معروفی از حالت عملی دو گانگی جنسیتی داشته است؛ اوچز بیان کرده است که:

من خودم را یک فرد دارای دو گانگی جنسیتی نامگذاری می کنم، چرا که من به وجود داشتن یک پتانسیل و ظرفیتی برای علاقمند شدن (عاطفی و(یا) جنسی) نسبت به افراد دارای بیش از یک جنسیت (احساسات جنسی) مطلع هستم؛ این احساسات ضرورتا در یک زمان، به یک صورت و تا یک سطح نمی باشند.

این تعریف زمانی معنا پیدا می کند که شما معنای همجنس گرایی (علاقمند بودن به جنس مشابه) و غیرهمجنس گرایی (علاقمند بودن به جنس مخالف) را در نظر بگیرید.

دو گانگی جنسیتی می تواند شامل موارد مشابه و متفاوت باشد.

4. یک موردی که همه افراد با آن موافق هستند، عبارت از این مورد می باشد که دو گانگی جنسیتی یک تقسیم بندی 50 – 50 می باشد

در حالی که تعریف همجنس گرایی و غیر همجنس گرایی می تواند برای شناخت تعریف دو گانگی جنسیتی مفید باشد، ولی نباید این برداشت صورت بگیرد که افراد دارای دو گانگی جنسیتی “نیمه گی (مردان همجنس خواه)” و “نیمه هتروسکسوال (افراد علاقمند به جنس مخالف)” هستند.

دو گانگی جنسیتی یک هویت منحصر به فردی می باشد و صرفا به معنای یک حالت انشعاب یافته از گی یا علاقمندی به جنس مخالف (هتروسکسوال) نمی باشند.

5. برخی از افراد مجذوب مردان سیس جندر (Cisgenger) و زنان سیس جندر می شوند.

این امکان وجود دارد یک سری افراد دارای دو گانگی جنسیتی را بشناسید که فقط به مردان سیس جندر و زنان سیس جندر علاقمند باشند، هر چند که تمامی افراد دارای دو گانگی جنسیتی چنین ویژگی ندارند.

این تعریف می تواند مبتنی بر یک سری تصورات اشتباه از جنسیت باشد، چرا که شما از طریق نگاه کردن به یک فرد نمی توانید مرد بودن، زن بودن یا سیس جندر بودن وی را تشخیص دهید.

6. برخی از افراد دارای دو گانگی جنسیتی مجذوب افراد دارای جنسیت های مختلف هستند

تعداد زیادی از افراد دارای دو گانگی جنسیتی مجذوب افراد ترنس و غیر دو تایی هستند؛ همچنین تعداد زیادی از افراد دارای دو گانگی جنسیتی ترنس جندر یا غیر دو تایی هستند.

بنابراین دو گانگی جنسیتی بودن برای برخی از افراد یک عبارت گسترده ای است که شامل کل طیف جنسیتی می باشد.

7. برخی از افراد در مقایسه با جنسیت دیگر، به یک جنس خاص مجذوب می شوند.

در صورتیکه شما علاقه یکسانی نسبت به جنسیت های مختلف داشته باشید، ممکن است این تفکر را داشته باشید که باید به عنوان یک فرد دارای دو گانگی جنسیتی در نظر گرفته شوید.

باید توجه داشته باشید که در صورت یکسان نبودن این علایق هم یک فرد دارای دو گانگی جنسیتی خواهید بود. تحقیقات صورت گرفته نشانگر این موضوع هستند که افراد دارای دو گانگی جنسیتی علاقه بیشتری به یکی از جنسیت ها دارند.

دو گانگی جنسیتی این افراد کاملا  مورد تایید می باشد.

دو گانگی جنسیتی به چه معنایی است؟

8. علاقمند بودن به یک فرد دارای جنسیت مخالف باعث نمی شود که شما یک فرد هتروسکسوال (علاقنمد به جنس مخالف) باشید

در صورتیکه شما به اندازه کافی دارای دو گانگی جنسیتی باشید، رابطه داشتن با یک فرد دارای جنسیت مخالف باعث نمی شود که شما یک فرد هتروسکسوال باشید.

برای مثال در صورتیکه شما به عنوان یک زن دارای رابطه تک همسری با یک مرد باشید، باز هم این احتمال وجود دارد که به عنوان یک فرد دارای دو گانگی جنسیتی در نظر گرفته شوید.

یک نهضتی ایجاد شده است که افراد دارای دو گانگی جنسیتی را صرف نظر از وضعیت رابطه ای که دارند، باز هم به عنوان افراد دارای دو گانگی جنسیتی در نظر می گیرد.

9. برخی از افراد روابط مختلفی با جنسیت های مخالف دارند

این احتمال وجود دارد که شما یک جنسیتی را بیشتر از سایر جنسیت ها دوست داشته باشید. ولی در صورتیکه به صورت های مختلف مجذوب جنسیت های متفاوت شوید، چه شرایطی خواهید داشت؟

برای مثال این احتمال وجود دارد که شما از نظر عاطفی مجذوب افراد دارای جنسیت های مختلف شوید، ولی از نظر جنسی فقط مجذوب مردان باشید.

یا این امکان وجود دارد که به هیچ فردی احساسات جنسی نداشته باشید، ولی یک سری علایق عاطفی را تجربه کنید.

در برخی مواقع این شرایط به عنوان تمایلات متقاطع (یا ترکیب شده) در نظر گرفته می شود: علاقمندی جنسی به یک گروه جنسیتی (یا به هیچ یک از گروه های جنسیتی) و علاقه جنسی به یک گروه دیگر (یا به هیچ کدام یک از گروه ها).

این احتمال وجود دارد که دو گانگی جنسیتی یا علاقمندی به دو گانگی جنسیتی به همراه تمایلات دیگری (همانند غیر جنسی یا غیر عاطفی) وجود داشته باشند.

10. فردی که شما مجذوب او هستید (در هر سطحی) یک فرد سالمی است

آیا ویژگی های توصیف شده مربوط به دو گانگی جنسیتی در شما وجود دارند؟ این مورد کاملا عادی است.

در صورتیکه مورد دیگری وجود نداشته باشد، این شرایط نشان می دهد که روش های مختلفی برای دو گانگی جنسیتی بودن وجود دارد و همچنین حالت های مختلفی از تمایلات جنسیتی وجود دارد.

همواره به یاد داشته باشید که تجربه منحصر به فرد شما سالم و درست است.

11. دو گانگی جنسیتی داشتن یک نقطه توقف یا یک مرحله نمی باشد

یکی از افسانه های قدیمی در مورد دو گانگی جنسیتی عبارت از این ایده است که چنین حالتی هیچ وقت وجود ندارد.

آیا افراد مختلف معتقد هستند که دو گانگی جنسیتی آنها یک مرحله است یا تمایلات خودشان به افراد همجنس را مخفی می کنند؟ افراد زیادی وجود دارند که در طول زندگی شان به عنوان افراد دارای دو گانگی جنسیتی بودند و یک زندگی کاملا عادی داشتند.

همچنین یک سری افرادی وجود دارند که در مرحله اول به عنوان افراد دارای دو گانگی جنسیتی شناخته می شدند، ولی در مراحل بعدی به مردان هم جنس خواه تبدیل شدند؛

تجربه این افراد به هیچ وجه نمی تواند وجود داشتن دو گانگی جنسیتی را زیر سوال ببرد.

12. در صورتیکه احساس کنید تعریف شما از دو گانگی جنسیتی تغییر می کند، این شرایط کاملا عادی می باشد

آیا تفکر شما در مورد دو گانگی جنسیتی تغییر کرده است؟ آیا یک تعریف خاصی از این شرایط داشتید و در حال حاضر یک تعریف دیگری از آن دارید؟

هیچگونه جای نگرانی وجود ندارد، چرا که اکثر افراد در فرآیند مربوط به شناخت دو گانگی جنسیتی چنین شرایطی را تجربه می کنند.

هیچ الزامی وجود ندارد که شما همچنان یک تعریفی از این شرایط را داشته باشید که برای شما بی معنی باشد.

تا جایی که به هیچ فردی آسیب نزنید (از جمله خودتان)، اجازه کشف معانی جدید دو گانگی جنسیتی را به خودتان بدهید.

13. در صورتی که احساس کنید خودتان فاقد دو گانگی جنسیتی می باشید، این شرایط هم یک شرایط نرمالی خواهد بود

آیا در زمانیکه دارای دو گانگی جنسیتی بودید، همواره این شرایط را داشتید؟

قطعا این شرایط به صورت ثابت وجود نداشته است (در صورتیکه شما در گذشته دارای دو گانگی جنسیتی بوده باشید ولی در حال حاضر این شرایط را نداشته باشید، اولین فردی نخواهید بود که چنین مراحلی را تجربه کرده است).

تمایلات جنسی برخی از افراد سیّال است و در زمان های مختلف تغییر پیدا می کند.

همچنین این امکان وجود دارد که شناخت شما نسبت به خودتان و تمایلات جنسی با گذشت زمان تغییر کند و به این درک برسید که هیچ وقت دارای دو گانگی جنسیتی نبوده اید.

این موضوع یک مورد خجالت آوری نمی باشد – بررسی کردن شخصی که هستید و تمایلاتی که دارید یک مورد مهمی می باشد و افزایش آگاهی تان در مورد خودتان یک مورد فوق العاده ای است.

14. این عبارت در برخی مواقع به جای یک سری عبارات دیگری هم به کار گرفته می شود، ولی معنای یکسانی با آنها ندارد

برخی افراد هیچ تفاوتی را مابین دو گانگی جنسیتی و واژه های دیگری همانند پن سکسوال یا همجنس خواهی درنظر نمی گیرند.

حتی برخی افراد عبارات معادل دیگری را به جای دو گانگی جنسیتی به کار می گیرند. عبارتی که این افراد استفاده می کنند به فرد مورد بحث یا تمایلات جنسی بستگی دارد که این افراد می خواهند بروز دهند.

ولی این عبارات معادل یکدیگر نمی باشند. برای مثال این امکان وجود دارد که برخی افراد دلایل خاصی برای شناسایی شدن به عنوان یک هم جنس خواه و فرد فاقد دو گانگی جنسیتی داشته باشند؛

بنابراین احترام گذاشتن به هویت انتخابی هر یک از افراد اهمیت زیادی دارد.

15. تجارب جنسی هیچ ارتباطی به تمایلات جنسی ندارد

افرادی که جنسیت های مختلف را دوست دارند، تمایلات جنسی متفاوتی پیدا می کنند که برای مثال می توان به مردان همجنس خواه، افراد دوست دار جنس مخالف، افراد دارای دو گانگی جنسیتی و سایر افراد اشاره کرد؛

همچنین برخی از این افراد دارای یک همسر هستند.

دو گانگی جنسیتی هیچ نقشی در تک همسر بودن فرد یا میزان وفاداری وی ندارد. همه این موارد به خود شخص بستگی دارند.

16. هیچ آزمون خاصی برای تشخیص تمایلات جنسی شما وجود ندارد

ممکن است اینگونه به نظر برسد که هر فردی تمایلات جنسی خودش را بروز می دهد (آیا آنها یک آزمون تمایل جنسیتی را انجام داده اند که شما هیچ اطلاعی در مورد آن ندارید؟). یک سری نکات خوب و بدی در مورد این موضوع وجود دارد.

نکته منفی عبارت از این است که هر چند وجود داشتن یک آزمایش تشخیص گرایشات جنسیتی می تواند شرایط بهتر و راحت تری را ایجاد کند، ولی متاسفانه چنین آزمایشی وجود ندارد.

نکته خوب هم عبارت از این مورد است که شما از قبل ابزارهای لازم را برای تشخیص این تمایل در اختیار دارید.

فقط باید مواردی که دوست دارید، تجارب خودتان و تاثیر گذار بودن یا تاثیر نداشتن جنسیت را بر روی خودتان بررسی کنید.

فقط خود شما هستید که می توانید معنای این موارد را برای خودتان مشخص کنید.

17. در نهایت شما نباید از مشخص کننده هایی استفاد کنید که برای شما راحت تر می باشند

آیا این اطلاعات به این معنی می باشند که شما دارای دو گانگی جنسیتی هستید (حتی در صورتیکه این عبارت در مورد شما مورد استفاده قرار داده نشود؟

آیا شما در واقعیت فاقد دو گانگی جنستی هستید، حتی در صورتیکه شما همواره به عنوان فرد دارای دو گانگی جنسیتی در نظر گرفته شوید؟)

شما (و فقط خود شما ) می توانید هویت جنسی خودتان را مشخص کنید.

شاید ترجیح دهید که خودتان را یک فرد دارای دو گانگی جنسیتی، سیال، تمایل متقاطع، مرد همجنس خواه دارای تمایلات دو گانگی جنسیتی، هویت های متعدد یا بدون هویت در نظر بگیرید.

در صورتیکه شما برای شناخت خودتان به دنبال پیدا کردن معنای دو گانگی جنسیتی باشید، باید جواب سوالات خودتان را در درون خودتان پیدا کنید.

بررسی  کننده مطالب از نظر پزشکی:Timothy J. Legg, PhD, PsD در 29 ژانویه 2018

نویسنده: MaishaJohnson

منبع : کانون مشاوران ایران

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.