نوشته‌ها

چگونه کار شیفتی بر عملکرد شناختی تاثیر می گذارد

فیلم و فایل صوتی آموزشی روانشناسی رایگان و مشاوره

برای پخش فایل مرورگر خود را آپدیت کنید یا از اینجا فایل را دانلود نمایید.

یک مطالعه جدید از دانشگاه اوپسالا نشان می دهد که در مقایسه با کارگران غیر شیفتی، کارگران شیفتی نیاز به زمان بیشتری برای تکمیل یک آزمون دارند، که غالبا توسط پزشکان برای غربالگری اختلال شناختی مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال، کسانی که بیش از پنج سال کار شیفتی را ترک کرده بودند، آزمون را به خوبی افراد شیفتی پر کردند.

با استفاده از داده ها از حدود 7000 افراد شرکت کننده در مطالعه کوهورت سوئد، محققان دانشگاه اوپسالا و دانشگاه مالمو به دنبال بررسی این مورد بودند که آیا تاریخچه ای از کار شیفتی با عملکرد ضعیف مرتبط است. آزمونی که مورد استفاده قرار گرفت “trial making test” بوده است، که شامل دو بخش می باشد.در  قسمت Aشرکت کنندگاه باید حلقه هایی با شماره های 1 تا 25 در یک ترتیب صعودی به یکدیگر وصل می کردند.در بخش B، شرکت کنندگان باید در یک ترتیب صعودی اعداد و حروف را جیاگزین کنند. نشان داده شده است زمان برای تکمیل این آزمایش  با افزایش سن، افزایش می یابد.

کریستین بندیکت، استادیار در گروه علوم اعصاب در دانشگاه اوپسالا و نویسنده مسئول این مطالعه این نکته را تاکید کرده است.:”نتایج ما نشان می دهد که کار شیفتی به عملکرد ضعیف تر در آزمونی مرتبط است که غالبا برای بررسی اختلال شناختی در انسان مورد استفاده قرار می گیرد”.

بندیکت  می گوید:”عملکرد ضعیف تر تنها در کارگرانی وجود دارد که در حال حاضر به صورت شیفتی کار می کنند و یا کسانی هستند که در طول 5سال گذشته شیفت کار می کردند. در مقابل، تفاوتی بین کارگران غیر شیفتی و کسانی که بیش از 5 سال پیش کار شیفتی را ترک کرده بودند مشاهده نشد. دومی نشان می دهد که حداقل 5 سال برای کارگران شیفت برای بازیابی عملکرد مغز نیاز است که مربوط به عملکرد در این آزمون می باشد”.

منبع:

Olga E. Titova, Eva Lindberg, Sölve Elmståhl, Lars Lind, Helgi B. Schiöth, Christian Benedict. Associationbetween shift work history and performance on the trail making test in middleagedand elderlyhumans: the EpiHealth study. Neurobiology of Aging, 2016; DOI: 0.1016/j.neurobiolaging.2016.05.007