نوشته‌ها

در فضولی در زندگی دیگران با شکست روبرو می شوید

در فضولی در زندگی دیگران با شکست روبرو می شوید

علت سرک کشیدن یا همان فضولی کردن بعضی از افراد در زندگی دیگران این است

که آنها شرایط خوبی در زندگی خود ندارند و ناراضی هستند

این گونه افراد به کسانی فکر و توجه می کنند

فضولی در زندگی دیگران

که وضع و شرایط زندگی آنها خوب است و با دخالت کردن و فضولی کردن در کارهای آنها و ایجاد شایعه می خواهند

کمی احساس ناکام بودن خود را در زندگی برطرف کنند.

بعضی از دخالت ها و فضولی در زندگی دیگران از قبل برنامه ریزی

شده تا با وارد شدن به نقاط خصوصی و پنهان افراد ، به زندگی وی آسیب برسانند.فضولی

برخی از دخالت های بی جا به تربیت خانوادگی بر می گردد که از سر عادت وارد زندگی دیگران می شوند.

 

منبع: ساینس دیلی