نوشته‌ها

والدین در رفتار کودکان دقت کنند

والدین در رفتار کودکان دقت کنند

عزت نفس خصوصیاتی است که در کودکی شکل می گیرد و نقش والدین را در این امر نباید دست کم

گرفت. آنچه که برای داشتن عزت نفس خیلی مهم است والدین باید رفتار مطلوب کودک را مورد توجه

قرار دهند و در او ایجاد انگیزه کنند.

رفتار با کودکان

دقت داشته باشید که هیچ کودکی کامل نمی باشد و هر یک از افراد خصوصیات نهفته ای دارند،

والدین باید به دور از خشونت باشند و به او احترام بگذارند.رفتار کودکان

از جمله عواملی که باعث بیشتر شدن عزت نفس می شود شامل : خواسته ها را به طور روان و واضح بیان

کنید ، به او اجازه دهید بازی و تفریح کند ، گوش دادن و توجه به صحبت های او ، توجه کردن و اهمیت

دادن به فعالیت های او و همچنین نوازش و مورد محبت قرار دادن کودک می باشد.

منبع: کودک و نوجوان