نوشته‌ها

خشم والدین دروغ گفتن فرزند را بیشتر میکند

خشم والدین دروغ گفتن فرزند را بیشتر میکند

خشم والدین و دروغ گفتن فرزند

 اختلاف سن فرزندان باید دو سال باشد زیرا کمتر از دو سال باعث آسیب جدی میشود.

عدم توجه به فرزند در این سن موجب دروغگو شدن فرزند میشود ، هنگامی که در باره کار اشتباهش از او توضیح میخواهید

به طور ناخواسته به سمت دروغ می رود.

هرگز فرزند خود را به دلیل دروغ گفتن تنبیه نکنید زیرا به خاطر ترسش  از تنبیه دروغ میگوید و این امر را ادامه میدهد.

به کودک یاد بدهید که راست گویی او موجب کمتر عصبانی شدن شما می شود در غیر این صورت جریمه او دو برابر می شود

و مناسب با سن کودک از تحسین استفاده کنید.

برقرار کردن تعادل توسط والدین بین فرزندان باعث کم شدن حسادت میشود و امنیت در خانه برقرار میشود.

منبع: کودک و نوجوان