تست روانشناسی شیوه فرزندپروریتفسیر آزمون: حداکثر نمره کل پرسشنامه 150 و حداقل آن 30 می باشد.
حد وسط یعنی نمره 90 نشانگر والدين باتربيت درست است. والدين سهل گير با نمرات خيلي پايين و والدين سخت گير با نمرات خيلي بالا
توجه: انجام این تست ها صرفا جهت پیش آگهی بوده و برای قابل اطمینان بودن حتما میبایست زیرنظر متخصص روانشناس انجام و تفسیر شود و تصمیم گیری صرفا بر اساس نتایج آن و بدون تحلیل روانسنج بسیار خطرناک می باشد.